Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Lekker lesje

in: jeroen75; jeroen75 > 2018-02-22

Feb 23, 2018 5:04 PM # 
Jurjen:
Kracht afwisselen met lopen. Zelf of met de gymjuf?
Advertisement  
Feb 24, 2018 8:57 AM # 
jeroen75:
Met de gymjuf

Please login to add a message.